Administrative and Financial Affairs Department
19.05.2024

İdari ve Mali Hizmetler Müdürlüğü ; Temel olarak sağlık tesislerinde sağlık hizmeti sunan personelin hizmetlerini kolaylaştırmak  amacıyla  sunulan,  insan  kaynakları,  özlük,  genel  evrak,  arşiv,  atık  hizmetleri,  temizlik, mutfak, güvenlik ve afet planlaması, teknik destek ve sağlık tesisinin türüne uygun olarak bütçe ve muhasebe, raporlama, malî kontrol, akılcı malzeme yönetimi ve tedarik, muayene kabul ve stok yönetimi gibi hizmetlerin bütünüdür.

        Mogadişu Somali Türkiye eğitim ve Araştırma Hastanesi Çalışma Yönergesinin 8. Maddesine göre İdari ve Mali Hizmetler Müdürlüğü, temel iş, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

 1. İdari ve mali hizmetlerin planlanması, etkin ve verimli sunulması, kendisine bağlı birimler ve ilgili diğer birimler ile işbirliği ve uyum içerisinde hizmetlerin yürütülmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesini sağlamak.
 2. Hizmetin aksatılmadan sürdürülebilmesi için personel ile her türlü malzeme ve cihazların yeterli miktarda ve ihtiyaç duyulduğunda kullanıma hazır olarak bulundurulmasını ve takibini sağlamak.
 3. Her türlü cihaz ve eşyaların düzenli olarak kontrol edilerek, bakım ve kalibrasyonlarının yapılıp, kayıtların tutulması, hazır ve çalışır durumda bulundurulması ile binaların tadilat, bakım ve onarımlarının zamanında yapılması için gerekli tedbirleri almak ve yapılan çalışmaları denetlemek.
 4. Gerekli her türlü ilaç, tıbbi cihaz, laboratuvar malzemelerinin yeterli miktarda ve ihtiyaç duyulduğunda kullanıma hazır olarak bulundurulmasını, eksik bulunan malzemelerin zamanında ve yeteri miktarda talep edilmesini sağlayarak, temini için gerekli hazırlıkları yürütmek. Deprem, sel ve yangın gibi doğal afetlere karşı acil yardım ve güvenlik hizmetleri kapsamında hastanende gerekli her türlü emniyet tedbirlerini alıp, deprem, sel ve yangın tatbikatlarının yapılması çalışmalarını yürütmek.
 5. Hastanenin tüm mal ve hizmet ihtiyaçlarını takip etmek, bu çerçevede diğer birimlerden gelen talepleri değerlendirmek, planlamak ve satınalma işlemleri için Finans ve Muhasebe Müdürlüğü’ne iletmek.
 6. Tüketime yönelik ihtiyaçlarının hizmet sunumu için hazır bulundurulması amacıyla etkin stok yönetimini sağlamak, stok kayıtlarının ilgili sistemlerden günlük düzenli olarak takibini yapmak ve verilerin güncel tutulmasını sağlamak.
 7. İdari arşiv hizmetlerini planlamak, uygulamak ve denetlemek.
 8. Bilgi sistemlerinin alt yapı, donanım ve yazılım hizmetlerinin işbirliği ve uyum içerisinde yürütülmesini ve her an çalışır halde bulundurulmasını sağlamak.
 9. Hastane içerisinde görev yeri ve değişikliklerini kayıt altına alıp, personelin her türlü özlük işleri, evrak yönetim hizmetleri ve hastane faaliyetlerine ait aylık raporların hastane yöneticiliğine zamanında ve doğru olarak bildirimi için gerekli tedbirleri almak ve kontrolünü yapmak.
 10. Hastanedeki taşınır demirbaşların ve taşınmaz mülklerin bakım ve onarım, ulaşım, internet, iletişim hizmetlerin yürütülmesini sağlamak.
 11. Hasta ve çalışan konforu ile çevre korumaya yönelik tedbirleri almak ve uygulamak.
 12. Hastane yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Birimleri:

1- Satın Alma Birimi

2- Taşınır Kayıt Kontrol Birimi

3- İdari Büro Personel İşlemleri Birimi